Ενίσχυση συμμετοχής στο IFLA_WLIC2019 για τα μέλη του ΣΕΑΒ