Προκήρυξη ΔΕΗ για Αρχειονόμους

Ανακοίνωση ΔΑΝΠΟ/28270/15.11.2016 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τέσσερις (4) αρχειονόμους

Ανακόινωση ΔΑΝΠΟ/28270/15.11.2016

Έντυπο Αίτησης

Υποβολή αιτήσεων από 17.11.2016 έως και 09.12.2016 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5293469 & 210 5293468