Καινοτομία, εργαλεία και υπηρεσίες βιβλιοθηκών: Η πρόκληση COVID-19, 9/4/2021, 18.00