Επιτροπή DeweyΣυντονίστρια: Παναγιώτα Δεδετζή, εκ μέρους του Δ.Σ. ΕΕΒΕΠ: Ανθή Κατσιρίκου

Ύστερα από πρόσκληση του ΔΣ της ΕΕΒΕΠ, στις 17 Ιανουαρίου 2021, δημιουργήθηκε η Επιτροπή Dewey (ED). Πρόκειται για μια εθελοντική ομάδα εργασίας, η οποία αποτελείται από επαγγελματίες βιβλιοθηκονόμους, επιστήμονες της πληροφόρησης, ειδικούς γνωστικών πεδίων και εργαζόμενους σε ελληνικές Βιβλιοθήκες.

Σκοπός της Επιτροπής Dewey είναι η εξυπηρέτηση και παροχή βοήθειας στις ελληνικές συλλογές που ταξινομούν με το σύστημα DDC. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην απόδοση, βελτίωση, προσαρμογή, τροποποίηση και μετάφραση της Δεκαδικής Ταξινόμησης Dewey (DDC) για τα θεματικά πεδία που αφορούν στην Ελλάδα:  (α) την ελληνική λογοτεχνία, (β) την ελληνική ιστορία – γεωγραφία και (γ) τη θρησκεία – Ορθοδοξία.

Οι δραστηριότητες της Επιτροπής περιλαμβάνουν: (1) τον εντοπισμό και συμπλήρωση ταξινομικών κενών DDC στα ελληνικά θέματα, (2) την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των ελληνικών ταξινομικών εγχειριδίων Dewey της ΕΕΒΕΠ, δηλαδή αυτά της Ελληνικής Ιστορίας και Ελληνικής Λογοτεχνίας, που χρησιμοποιούνται ευρέως στις ελληνικές συλλογές, καθώς και (3) την προώθηση παραγόμενου ταξινομικού έργου στον WebDewey που χρησιμοποιείται από την παγκόσμια βιβλιοθηκονομική κοινότητα.

Για την επίτευξη των παραπάνω έχουν συσταθεί τρεις ομάδες εργασίας (ΟΕ) στην Επιτροπή Dewey:

(α) Ομάδα Εργασίας Θρησκείας – Ορθοδοξίας (ΟΕΘΟ), με στόχο την ανάπτυξη της χριστιανικής ορθόδοξης οπτικής και ταξινομικών αριθμών στο DDC.

(β)  Ομάδα Εργασίας Ελληνικής Λογοτεχνίας (ΟΕΕΛ), με στόχο πρωτευόντως τη συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό του αντίστοιχου εγχειριδίου της ΕΕΒΕΠ, “Dewey Δεκαδική Ταξινόμηση (19η), Ελληνική Λογοτεχνία” υπό Κυρ. Ντελόπουλου, 1990, και τη συνεισφορά στην ανάπτυξη της ελληνικής λογοτεχνίας στο WebDewey.

(γ) Ομάδα Εργασίας Ελληνικής Ιστορίας (OEEI), με στόχο, αντίστοιχα, την επικαιροποίηση του εγχειριδίου της ΕΕΒΕΠ, “Dewey Δεκαδική Ταξινόμηση (19η), Ελληνική Ιστορία” υπό Λίτσα, Φέσσα και Λεντάρη, καθώς και την αντίστοιχη συνεισφορά  στην ανάπτυξη της ελληνικής ιστορίας στο WebDewey.

Ο  απώτερος σκοπός του εκσυγχρονισμού των εγχειριδίων της ΕΕΒΕΠ της Ελληνικής Λογοτεχνίας και Ελληνικής Ιστορίας είναι να αποτελέσουν ένα σύγχρονο διαδικτυακό εργαλείο ταξινόμησης, δυναμικά εμπλουτιζόμενο από τις ελληνικές συλλογές, το οποίο θα παρέχει μία  εξειδικευμένη ελληνική ταξινόμηση, εναλλακτική σ’ εκείνη του WebDewey, διότι οι ελληνικές βιβλιοθήκες τα χρησιμοποιούν σε σημαντικό βαθμό.

Για την προώθηση των εργασιών της, η Επιτροπή πραγματοποιεί τηλεδιασκέψεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, τόσο της ολομέλειας, όσο και των επιμέρους ομάδων εργασιών, ΟΕΘΟ, ΟΕΕΙ και ΟΕΕΛ.

Τέλος, η Επιτροπή συγκεντρώνει και διατηρεί επικαιροποιημένο, πλούσιο εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό, ώστε να παρέχει εκπαίδευση και υποστήριξη στις ελληνικές βιβλιοθήκες.

Η Επιτροπή Dewey είναι ανοικτή και προσκαλεί όποιον επιθυμεί να συνδράμει στους παραπάνω στόχους. Προκειμένου να επικοινωνήσετε με την Επιτροπή, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: epitropidewey@gmail.com.