Βιβλιοθήκες και δια βίου μάθηση: Η ελληνική πραγματικότητα