ΕΛΟΤ 2789 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Πρόσκληση σε δημόσια κρίση 2 νέων ελληνικών προτύπων από ΤΕ22