Υλικό Ημερίδας “Sustainable Development Goals (SDGs) and Public Libraries”, 27.11.2021