Αναγνώριση ειδικότητας μουσικού βιβλιοθηκονόμου/αρχειονόμου στην Ελλάδα

Συντονίστρια

Μαρία Ασλανίδη, Μουσική Βιβλιοθηκονόμος, Διδάσκουσα Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικονας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο aslanidi@ionio.gr

Μέλη

Αρσινόη Ιωαννίδου

Μουσική Βιβλιοθηκονομος

Ελληνικό Γραφείο Repertoire International des Sources Musicales

arsinoi_i@hotmail.com

Άρης Μπαζμαδέλης

Μουσικός Βιβλιοθηκονόμος

Διδάσκων Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

arisbazma@gmail.com

 

Αποστολή

Να υποστηρίζει την προώθηση του τομέα της Μουσικής Βιβλιοθηκονομίας και Επιστήμης της Πληροφορίας και των Μουσικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων, Μουσείων και των λοιπών φορέων πληροφόρησης που διαθέτουν μουσικούς πόρους στην Ελλάδα.

 

Να αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας και όλα τα διαθέσιμα εργαλεία του marketing και των δημοσίων σχέσεων, όπως αυτά παρέχονται κάθε περίοδο σε ακολουθία και με τις τρέχουσες τεχνολογίες, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών και μη, σε ζητήματα τα οποία αναφέρονται και συνδέονται αφενός με τον τομέα της Μουσικής Βιβλιοθηκονομίας και Επιστήμης της Πληροφορίας αφετέρου με τον Επαγγελματία Μουσικό Βιβλιοθηκονόμο και Επιστήμονα της Πληροφορίας.

 

Να παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες αναφορικά με το περίγραμμα της προκήρυξης νέων θέσεων εργασίας για επαγγελματίες μουσικούς βιβλιοθηκονόμους, βάσει της απαραίτητης τυπικής εκπαίδευσης και τυπικών ή/και άτυπων αλλά προδήλως επαληθεύσιμων σταθερών δεξιοτήτων.

 

Στόχοι-Σκοποί  

 • Να διασφαλίζει την καθολική και δημοκρατική πρόσβαση στη μουσική πληροφορία και πληροφόρηση για όλες τις κατηγορίες χρηστών.
 • Να συμβάλλει στην ενίσχυση και ενδυνάμωση των ειδικών και επαγγελματιών της μουσικής πληροφορίας και της μουσικής πληροφόρησης  μέσω της συστηματικής, στοχευμένης και πολύπλευρης ενημέρωσης για ζητήματα καίρια και επίκαιρα του τομέα.
 • Να προωθεί και να αναδεικνύει στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας ζητήματα επαγγελματικών δικαιωμάτων, δεοντολογίας κ.λπ. τα οποία συνδέονται με τους επαγγελματίες της μουσικής βιβλιοθηκονομίας και επιστήμης της πληροφορίας.
 • Να ενεργοποιεί και να κινητοποιεί επαγγελματίες της πληροφορίας, χρήστες βιβλιοθηκών και λοιπές κοινότητες χρηστών μουσικής πληροφορίας για να προωθούν τον κρίσιμο και σημαντικό ρόλο των μουσικών βιβλιοθηκών και των επαγγελματιών της μουσικής βιβλιοθηκονομίας στην κοινωνία της πληροφορίας.
 • Να διασφαλίζει τη θετική αποδοχή του ρόλου των μουσικών βιβλιοθηκών από μέρους του κοινού και της αξίας τους στην κοινωνία.
 • Να παρέχει ένα φόρουμ για τους επαγγελματίες στον τομέα της μουσικής βιβλιοθηκονομίας.
 • Να παρακολουθεί και να καταγράφει τις εξελίξεις αναφορικά με τις δυνατότητες και τις προοπτικές απορρόφησης των επαγγελματιών μουσικών βιβλιοθηκονόμων σε ακολουθία με τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις.
 • Να παρακολουθεί τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις αναφορικά με την εξέλιξη του ειδίκευσης του μουσικού βιβλιοθηκονόμου σε σχέση με τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και τις δεξιότητές του ανά περίοδο.
 • Να παρακολουθεί, να καταγράφει και να παρεμβαίνει κάθε φορά που διαπιστώνεται καταπάτηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των επαγγελματιών μουσικών βιβλιοθηκονόμων και επιστημόνων της πληροφορίας.
 • Να προωθεί και να παρακολουθεί το περιεχόμενο των προκηρύξεων που αναφέρονται στην πρόσληψη βιβλιοθηκονόμων, αρχειονόμων και μουσειολόγων με έμφαση στον τομέα της μουσικής.
 • Να προωθεί την ενημέρωση ειδικών και μη αναφορικά με τις ειδικές πληροφοριακές ανάγκες της μουσικής κοινότητας
 • Να παρακολουθεί, να καταγράφει και να παρεμβαίνει κάθε φορά που διαπιστώνονται κακές πρακτικές αναφορικά με ζητήματα προσβασιμότητας, διαχείρισης, διαφύλαξης, οργάνωσης κ.λπ. του μουσικού περιεχομένου, ανεξαρτήτως της μορφής και του φορέα αποθήκευσης. Ως κακές ή ακατάλληλες θεωρούνται εκείνες οι πρακτικές δυνάμει επικίνδυνες για το υλικό ή για το περιεχόμενο ή παρεμποδίζουν την πρόσβαση σε αυτό ή δεν ακολουθούν τι ορθές και τυποποιημένες διεθνείς πρακτικές για τη διάσωση, τη διατήρηση ή/και τη συντήρηση του μουσικού υλικού ή/και  του περιεχομένου στο διηνεκές.
 • Να προωθεί την ευαισθητοποίηση του κοινού, ειδικών και μη, σχετικά με την αξία των μουσικών βιβλιοθηκών και αρχείων στην κοινωνία.
 • Να προωθεί και να αναδεικνύει τη σημασία και την αναγκαιότητα της ένταξης του πληροφοριακού γραμματισμού με έμφαση σε ειδικές θεματικές, εδώ στη μουσική, στο πρόγραμμα σπουδών στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών της βιβλιοθηκονομίας/αρχειονομίας.
 • Να προωθεί, να ενημερώνει, να καθοδηγεί σχετικά με τη σημασία και την αναγκαιότητα της ενσωμάτωσης του πληροφοριακού γραμματισμού με έμφαση στη μουσική, στο πρόγραμμα μαθημάτων στα Τμήμα Μουσικών Σπουδών.
 • Να αναδεικνύει, να ενημερώνει, να παρεμβαίνει και να παρέχει επιστημονική υποστήριξη αλλά και κάθε είδους στήριξη, εφόσον ανακύπτουν ή διαπιστώνονται ή καταγγέλλονται περιστατικά καταστροφής, απώλειας, πτώχευσης, αδυναμία στέγασης, διάσωσης, συντήρησης ή άλλο, μουσικών συλλογών και αρχείων.