Ο εκδοτικός οίκος EU European Publishing προκηρύσσει μια (1) θέση Επιμελητή Ηλεκτρονικών Εκδόσεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνoυ (1 έτος) – με δυνατότητα επέκτασης, για απασχόληση στο Ηράκλειο Κρήτης, προκειμένου να αναλάβει τις ηλεκτρονικές εκδόσεις βιβλίων και περιοδικών εκδόσεων της εταιρείας.

Αντικείμενο εργασίας

 • Διαχείριση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων

 • Επιμέλεια περιοδικών εκδόσεων (διαχείριση διαδικασίας αξιολόγησης από ομότιμους, διαχείριση βιβλιογραφίας, ευρετηρίαση, διαχείριση αλληλογραφίας)

 • Συνεργασία με τυπογραφικά και γραφιστικά ατελιέ για τη στοιχειοθεσία, τη σελιδοποίηση και τη σχεδίαση περιοδικών εκδόσεων

Απαραίτητα προσόντα

 1. Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ή Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας

 2. Άριστη γνώση αγγλικών

 3. Άριστη Γνώση Η/Υ: MS Office

 4. Γνώσεις διαχείρισης ψηφιακών αρχείων

 5. Δυναμική φυσιογνωμία, άριστες επικοινωνιακές , διαπραγματευτικές & οργανωτικές ικανότητες.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά)

 2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (ένα αντίτυπο)

 3. Αποδεικτικά στοιχεία για εμπειρία και γνώσεις που δεν πιστοποιούνται από τους τίτλους σπουδών (μπορούν να χρησιμοποιηθούν βεβαιώσεις προηγούμενου εργοδότη με περιγραφή των αρμοδιοτήτων του υποψηφίου, τίτλοι βιβλίων του που κυκλοφορούν, βεβαιώσεις για έκδοση βιβλίων ή κειμένων του που βρίσκονται υπό δημοσίευση/έκδοση κ.λπ.).

Κατάθεση δικαιολογητικών και πληροφορίες:

Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση της εταιρείας info@europeanpublishing.eu με θέμα «Θέση Επιμελητή Εκδόσεων».

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα προσόντα θα κληθούν για προσωπική ή διαδικτυακή συνέντευξη.

 Δεδομένου του COVID-19, και για να στηριχθεί η αγορά εργασίας, αιτήσεις από άτομα με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ θα ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη.

 Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων έως ότου καλυφθεί η θέση.