ΔΙ.Ο.ΒΙ. – 1η Διάλεξη Οικονομικού Περιεχομένου 2020