Απόφαση πρόσληψης τεσσάρων (4) υπαλλήλων με σύμβαση (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών