Απολογισμός δράσεων Διοικητικού Συμβουλίου 2018-2020